Моторен развој кај детето од 3 до 7 години

 

Моторниот развој кај секое дете е од големо значење поради тоа што од него започнува целокупниот развој. Избалансиран моторен развој директно влијае врз останатите развојни домени како што е развојот на говор, когнитивниот и емоционалниот развој и социјалната компетенција. Моторниот развој е целина на физички и моторни вештини, кои почнуваат да се јавуваат во возраст кога децата се доенчиња или мали деца. Моторниот развој кај децата се развива во однос на три принципи:

 

   • Цефало – Каудален принцип – контролата врз мускулите започнува од горните кон долните делови на телото (детето започнува да ги развива мускулите кои го контролираат држењето на главата, а најдоцна ги развива мускулите кои учествуваат во процесот на одење)
   • Проксимо – Дистален принцип – контролата на мускулите започнува кај оние мускули кои се поблиску до централните порции на телото (контролата на мускулите кои го движат вратот и главата се воспоставува побрзо во однос на мускулите со кои детето фаќа и држи ситни предмети) 
   • Принцип на прогресивно усовршување на финиот и грубиот моторен развој, почнувајќи од поедноставни кон покомплексни движења

Груба моторика 

   • детето трча стабилно, брзо и без падови
   • оди стабилно по нацртана линија
   • може да се задржи 5 – 10 секунди стоејќи на една нога
   • самостојно се симнува и качува по скали
   • вози трицикл 
   • при скокање падот му е на двете нозе истовремено  

Фина моторика 

   • детето може да ја држи топката над глава со двете дланки и да ја фрла нанапред
   • закопчува и откопчува копчиња на облека
   • држи молив со палец и показалец 
   • црта линија во зададена форма
   • отвара и затвара чешма
   • одвртува и завртува капаче од шише

Груба моторика 

   • детето самостојно и стабилно се движи напред и назад
   • стоејќи на една нога може да се задржи од 8 – 10 секунди
   • скока наизменично со двете нозе напред и наназад
   • фрла со топка кон одредена цел 
   • се качува самостојно по вертикално поставени скали (најчесто на игралиште) 

Фина моторика 

   • креативно игра со коцки и прави свои модели 
   • прецртува квадрат (едниот агол може да е заоблен) 
   • се обидува да бои во рамки на линиите, може да избои и цела слика со една боја
   • препишува  букви (големи печатни) и може да си го напише името (по пат на имитација, препишување)
   • сигурно црта по линии (испрекинати или бледи) и ги препишува цифрите од 1 до 5
   • боичката ја држи со три прста (правилен фат) и црта човечка фигура со лице и тело

Груба моторика 

   • детето трча стабилно и брзо со ретки падови
   • скока наназад со една нога
   • детето покажува висок степен на контрола на рамнотежа при извршување на сложени локомоторни активности (трчање, качување, скокање, прескокнување)
   • детето заобиколува подвижни и неподвижни предмети при трчање и прескокнува повисоки препреки при истата активност

Фина моторика

   • детето самостојно ги пишува броевите од 1 до 10 и самостојно пишува букви
   • прецртува триаголник 
   • бои во рамки на линиите
   • прецизно сече слики и лепи на лист (колаж)
   • при цртање и пишување, моливот го држи правилно и движењата ги прави од прстите, не од рачниот зглоб
   • црта едноставни цртежи кои имаат детали  (самиот цртеж е богат, како приказна)
   • употребува прибор за јадење, реди сложувалки од 20 дела

Груба моторика 

   • детето трча помеѓу препреки и одржува рамнотежа 
   • стои на една нога најмалку 10 секунди 
   • шутира топка во одредена насока 
   • оди наназад пета – стапало
   • оди на даска за рамнотежа
   • се држи со раце и виси најмалку 10 секунди 
   • користи и скока на јаже самостојно 
   • потскокнува на една нога
   • скока нанапред со двете нозе истовремено
   • успешно прави колут напред 
   • фаќа мала топка со двете раце
   • скока преку објект и застанува на двете нозе истовремено
   • вози точак без помошни тркала

Фина моторика 

   • детето пишува букви и броеви без проблем
   • самостојно се облекува и користи тоалет
   • моливот и пенкалото го држи со три прсти и движењето го извршува од прстите
   • пишува во линија 
   • користи прибор за јадење 
   • црта слики со предмети кои имаат значење и постојат 
   • самостојно ги врзува обувките