Когнитивен развој кај детето од 3 до 7 години

 

Когнитивниот развој подразбира конструкција на мисловни процеси вклучително мислење, помнење, решавање на проблеми и донесување одлуки.

 

Некогаш се верувало дека новороденчињата немаат способност да размислуваат или формираат сложени идеи и остануваат без сознание додека не научат да зборуваат. Сега е познато дека бебињата се свесни за околината и се заинтересирани за истражување од времето кога се раѓаат. Од раѓањето, бебињата почнуваат активно да учат. Тие собираат, сортираат и обработуваат информации од нивната околина, користејќи ги податоците за да развијат вештини за перцепција и размислување.

 

Когнитивниот развој се однесува на тоа како човекот перцепира, размислува и стекнува знаења за светот околу себе. Меѓу областите на когнитивниот развој вклучуваат обработка на информации, интелигенција, расудување, развој на говор и меморија.

 

За полесно следење на когнитивниот развој во понатамошниот текст издвоени се одредени клучни функции кои детето треба да ги совлада според возраста:

   • именува големи и мали објекти 
   • покажува долги и кратки предмети
   • категоризира предмети според боја 
   • организира предмети според големината и формата
   • покажува 10 делови од телото на вербален налог
   • посочува момче или девојче на вербален налог
   • учи со опсервација и слуша и разбира упатства
   • го оджува вниманието околу 15 минути
   • комплетира сложувалка од 6 дела без грешки или потешкотии
   • станува свесно за минатото и сегашноста 
   • именува 3 бои на барање
   • децата стануваат многу поактивни во процесот на учење. Тие исто така почнуваат да поставуваат прашања за светот околу нив. Зошто? станува многу вообичаено прашање на оваа возраст 
   • детето станува подобро во користењето зборови, имитирајќи активности на возрасни и други основни активности
   • црта цртежи кои што честопати ги именува и опишува
   • брои до 5
   • црта човечка фигура
   • ги идентификува и именува скоро сите бои
   • идентификува зборови кои се римуваат
   • повторува познати кратки песнички (рими)
   • именува време од денот во асоцијација со активностите
   • знае да каже каде живее (се мисли на град, држава, понекогаш и улица)
   • ги препознава повеќето букви од азбуката
   • може да брои до 10 или повеќе
   • ги разбира основните концепти на времето
   • знае за што се користат предмети за домаќинството, како што се пари, храна или уреди
   • црта едноставни цртежи со детали
   • ги препознава и препишува цифрите до 10
   • препознава и пишува некои букви
   • го препишува своето име
   • на оваа возраст детето има проширен вокабулар со кој може да изразува интереси, мисли и чувства со одлични детали
   • ги користи јазичните вештини како средство за социјализација
   • чита и пишува едноставни зборови/реченици
   • ужива во предизвиците на игри и загатки
   • бои во рамките на линиите
   • правилно го држи моливот
   • гради тридимензионални објекти од коцки
   • сече едноставни форми