Стимулација на комуникација и градење на социоемоционална врска

Стимулација на подигањето рака од позиција на стомак

Стимулација на дофаќањето предмети

Стимулација на визуомоторна координација во позиција на стомак

Следење предмет на лева и десна страна

Посегање во седечка позиција

Посегање во седечка позиција

Посегање во лежечка позиција

Активности во средишна линија, визуо-моторна контрола